header-bttom shape image

Realizowane projekty

Projekty realizowane w ramach RPO WD 2014-2020

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt o dofinansowanie pt. „4 Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne.

Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0007/16

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność. Projekt dotyczy stworzenia elementów komunikacji pieszo-rowerowej w Gminie Miejskiej Kłodzko oraz Gminie Polanica-Zdrój, które pozwolą na efektywne przemieszczania się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasta objęte zakresem projektu do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkowania samochodów. Ograniczenie ruchu samochodowego w miastach nie jest możliwe bez inicjatyw związanych ze zmianą rodzaju podróży pomiędzy ośrodkiem miejskim i mniejszymi miejscowościami. Realizacja projektu zakłada budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych służących komunikacji pieszo-rowerowej. Dzięki powstaniu przyjaznej rowerzystom nawierzchni oraz wykorzystaniu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu, w tym oświetlenia, zakłada się rozwój komunikacji rowerowej w Gminie Miejskiej Kłodzko i Polanicy-Zdroju.

Bezpośrednim celem projektu jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska poprzez oddziaływanie na zmniejszenie indywidualnego transportu zmotoryzowanego, co jednocześnie przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.

Całkowita wartość projektu: 3.949.472,72 zł

Kwota dofinansowania: 2.949.797,29 zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 03.12.2018 r.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt pt. „SINGLETRACK GLACENSIS”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, Poddziałanie nr 4.4.1 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodoleczniczych – konkursy horyzontalne”.

Nr projektu: RPDS.04.04.01-02-0018/17

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność. Projekt dotyczy stworzenia największej w Europie sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo w wybranych lokalizacjach na terenie 7 gmin w obszarze Ziemi Kłodzkiej. Projekt dotyczy wykonania 133,71 km tras rowerowych: Gmina Bardo – 31510 mb, Gmina Bystrzyca Kłodzka – 5300mb, Gmina Kłodzko - 15000mb, Gmina Lądek Zdrój – 22000mb, Gmina Międzylesie – 14600mb, Gmina Stronie Śląskie – 19300mb, Gmina Złoty Stok – 26000mb.

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności Ziemi Kłodzkiej poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania i udostępniania jej potencjału przyrodniczego i krajobrazowego na cele turystyczne. Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców bezpośrednich: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. W głównej mierze do mieszkańców poszczególnych gmin zaangażowanych w projekt i turystów, szczególnie z obszaru Dolnego Śląska.

Całkowita wartość projektu: 6.168.142,03zł

Kwota dofinansowania: 5.168.039,64 zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.05.2015 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 03.12.2018 r.

Projekty realizowane w ramach INTERREG V-A Czechy – Polska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest partnerem Projektu pt. "Żyjemy razem"

Numer projektu: nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064

"Żyjemy razem" to czesko-polski projekt promocyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, który będzie realizowany w latach 2018-2020.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Orlicko,

Partnerzy projektu:

 • StowarzyszenieGmin Ziemi Kłodzkiej.
 • Powiat Kłodzki,
 • DS Góry Orlickie i Podorlicko

Łącznybudżet 291667,69 €

Dofinansowanie UE z EFRR 247 917,54 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 6 170,25 €

Wkład własny partnerów 37 579,90 €

Okres realizacji: 1.1.2018 - 31.12.2020

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w przygranicznym regionie orlicko-kłodzkim poprzez realizację wspólnych działań skierowanych do lokalnych społeczności, mających na celu ich dalszą współpracę. Działania projektu zmierzają do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym jak również współpracy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ukierunkowany jest na rozwój współpracy, transfer i rozpowszechnianie wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym, przy zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych społeczności obszaru przygranicznego. Poprzez wspólne działania społeczne, kulturalne i inne, przyczyniające się do wzajemnego poznawania i zrozumienia, a także poprzez wspólne spotkania zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między członkami społeczności lokalnych po obu stronach granicy.

W ramach projektu przewidziano szereg działań min. konferencje, kursy językowe, portal internetowy, wyjazdy edukacyjne młodzieży oraz wydawnictwa promocyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest partnerem Projektu pt. „Czesko-polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia”

Projektwspółfinansowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska
2. nabór dla projektów indywidualnych - oś priorytetowa 2

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Partner Wiodący: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Partnerzy:

 • Královéhradeckýkraj
 • Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj
 • Liberecký kraj
 • Sdružení Neratov, z.s.
 • Obec Deštné v Orlických horách
 • Obec Olešnice v Orlických horách
 • Městys Nový Hrádek
 • Obec Vysoká Srbská
 • Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
 • Powiat Kłodzki
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Duszniki-Zdrój
 • Gmina Radków
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Gmina Nowa Ruda

Łączny budżet 3 574 879,31 €

Dofinansowanie UE z EFRR 3 035 553,00 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 97 950,00 €

Wkład własny partnerów 411 376,31 €

Okres realizacji: 1.4.2018 - 31.10.2020

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną odnowione i stworzone nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane będą nowe towarzyszące inwestycje w postaci 11 wież widokowych i 2 punktów informacji turystycznej. Projektowi będzie towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych zwiedzających.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest partnerem Projektu pt. "Singletrack Orlicko - Kłodzko"

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239

"Singletrack Orlicko - Kłodzko" to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Nabór dla projektów indywidualnych - oś priorytetowa 2

Liderem projektu Stowarzyszenie Gmin Orlicko

Partnerzy projektu:

 • StowarzyszenieGmin Ziemi Kłodzkiej 
 • Gmina Lądek-Zdrój
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Kudowa-Zdrój
 • Gmina Červená Voda

Łączny budżet 1 456 231,00 €

Dofinansowanie UE z EFRR 1 237 795,00 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 41 051,00 €

Wkład własny partnerów 177 385,00€

Okres realizacji: 1.12.2016 - 31.05.2019

Głównym celem Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Projekt zakłada utworzenie 61,5 km sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej (w tym parkingów, miejsc odpoczynku, stacji naprawczych) poprowadzonych na terenach leśnych w sąsiedztwie atrakcji turystycznych polsko-czeskiego pogranicza. Skoordynowana promocja produktu turystycznego SINGLETRACK GLACENSIS zwiększy stopień wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza oraz wpłynie na udostępnienie go jak najszerszej grupie odbiorców.