header-bttom shape image

Realizowane projekty

Renowacja i oznakowanie sieci Singletrack Glacensis” – Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/18/P/63003/2820/21/DT

Projekty realizowane w ramach RPO WD 2014-2020

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt o dofinansowanie pt. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła  w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI - 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

Nr projektu:  RPDS.03.03.01-02-0032/19

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energ. i ekolog. lokalnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na efektywne i niskoemisyjne, w szczególności: podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Realizacja Projektu pomoże w znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej. Jest to projekt grantowy i polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2021 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Duszniki Zdrój, Miejska Kłodzko, Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój.

Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, pełniące rolę Wnioskodawcy i Grantodawcy, który odpowiada za wdrożenie i zarządzanie projektem grantowym oraz jego monitorowanie w okresie trwałości. W powyższych działaniach będzie wspierane przez ww. gminy. Grantobiorcami będą osoby fizyczne - właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jedno i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe i gminy (dot. wyłącznie Polanicy Zdrój i Kudowa Zdrój), które pełnić będą również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Grantobiorcy składając wnioski o grant, będą musieli posiadać audyt uproszczony, oraz inne dokumenty, które zostaną podane w ogłoszeniu konkursu.  Odbiorcami efektów przedsięwzięcia będą z kolei wszyscy mieszkańcy ww. i ościennych gmin, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem.

Całkowita wartość projektu: 5 460 707,32 zł

Kwota dofinansowania: 3 759 320,12zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 15.10.2021 r.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt o dofinansowanie pt. „4 Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne.

Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0007/16

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność. Projekt dotyczy stworzenia elementów komunikacji pieszo-rowerowej w Gminie Miejskiej Kłodzko oraz Gminie Polanica-Zdrój, które pozwolą na efektywne przemieszczania się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasta objęte zakresem projektu do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkowania samochodów. Ograniczenie ruchu samochodowego w miastach nie jest możliwe bez inicjatyw związanych ze zmianą rodzaju podróży pomiędzy ośrodkiem miejskim i mniejszymi miejscowościami. Realizacja projektu zakłada budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych służących komunikacji pieszo-rowerowej. Dzięki powstaniu przyjaznej rowerzystom nawierzchni oraz wykorzystaniu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu, w tym oświetlenia, zakłada się rozwój komunikacji rowerowej w Gminie Miejskiej Kłodzko i Polanicy-Zdroju.

Bezpośrednim celem projektu jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska poprzez oddziaływanie na zmniejszenie indywidualnego transportu zmotoryzowanego, co jednocześnie przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.

Całkowita wartość projektu: 4.561.435,74 zł

Kwota dofinansowania: 3.278.497,06 zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 03.12.2018 r.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt pt. „SINGLETRACK GLACENSIS”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, Poddziałanie nr 4.4.1 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodoleczniczych – konkursy horyzontalne”.

Nr projektu: RPDS.04.04.01-02-0018/17

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność. Projekt dotyczy stworzenia największej w Europie sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo w wybranych lokalizacjach na terenie 7 gmin w obszarze Ziemi Kłodzkiej. Projekt dotyczy wykonania 133,71 km tras rowerowych: Gmina Bardo – 31510 mb, Gmina Bystrzyca Kłodzka – 5300mb, Gmina Kłodzko - 15000mb, Gmina Lądek Zdrój – 22000mb, Gmina Międzylesie – 14600mb, Gmina Stronie Śląskie – 19300mb, Gmina Złoty Stok – 26000mb.

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności Ziemi Kłodzkiej poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania i udostępniania jej potencjału przyrodniczego i krajobrazowego na cele turystyczne. Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców bezpośrednich: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. W głównej mierze do mieszkańców poszczególnych gmin zaangażowanych w projekt i turystów, szczególnie z obszaru Dolnego Śląska.

Całkowita wartość projektu: 7.681.285,99 zł

Kwota dofinansowania: 6.275.181,64 zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.05.2015 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 03.12.2018 r.

Projekty realizowane w ramach INTERREG V-A Czechy – PolskaCelem projektu nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_036/0003257 jest podniesienie poziomu współpracy transgranicznej, wzmocnienie związków pomiędzy samorządami w regionie kłodzkiego pogranicza. Podczas dwudniowej konferencji z prezentacjami wspólnych dokonań 30 letniej współpracy, zawierającymi również część warsztatową i studyjną, nakreślone będą plany przyszłych transgranicznych działań, których efektem będą kolejne transgraniczne inicjatywy rozwojowe w zakresie konkretnych projektów.

Partner Wiodący:  Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Partnerzy projektu:  Sdružení obcí Orlicko

Wartość projektu, w tym dofinansowanie z UE:

Całkowita wartość projektu: 3 834,00

EuroWartość dofinansowania z EFRR: 3 258,90 Euro

Projekt „30 lat współpracy transgranicznej“ współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt pt. Kladsko-Orlicko-Śnieżnik
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność.

Tytuł projektu: Kladsko-Orlicko-Śnieżnik
Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Nabór dla projektów indywidualnych - osi priorytetowej 2;
priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
Parter Projektu: Gmina Stronie Śląskie, Město Králíky
Termin realizacji: 01.04.2019-30.09.2022

Całkowite wydatki kwalifikowalne dla projektu:   4 076 045,96 EUR
Całkowite dofinansowanie z EFRR:   3 464 638,36 EUR
Całkowite wydatki kwalifikowalne Partnera - SGZK:    80 476,96 EUR
Całkowite dofinansowanie Partnera Projektu - SGZK z EFRR: 68 405,41 EUR

Cel projektu:
Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu. Głównym celem projektu jest wzrost gospodarczy wynikający ze wzrostu ruchu turystycznego i wzrostu wykorzystania bazy noclegowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez nowe atrakcje i intensywne procesy promocyjne. Kluczowym działaniem projektu jest odbudowa Wieży Solidarności Polsko - Czeskiej na Śnieżniku   jako wspólnego transgranicznego celu. Budowa centrum dla odwiedzających w Kralikach  
poprawi ich sytuację w głównym miejscu wypadowym na Śnieżnik po czeskiej stronie.

Kluczowe działania projektu:
1.      Odbudowa Wieży Solidarności Polsko - Czeskiej na Śnieżniku
2.      Budowa centrum dla odwiedzających w Kralikach
3.      Intensywne procesy promocyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest partnerem Projektu pt. "Żyjemy razem"

Numer projektu: nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064

"Żyjemy razem" to czesko-polski projekt promocyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, który będzie realizowany w latach 2018-2020.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Orlicko,

Partnerzy projektu:

 • StowarzyszenieGmin Ziemi Kłodzkiej.
 • Powiat Kłodzki,
 • DS Góry Orlickie i Podorlicko

Łącznybudżet 291667,69 €

Dofinansowanie UE z EFRR 247 917,54 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 6 170,25 €

Wkład własny partnerów 37 579,90 €

Okres realizacji: 1.1.2018 - 30.06.2022

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w przygranicznym regionie orlicko-kłodzkim poprzez realizację wspólnych działań skierowanych do lokalnych społeczności, mających na celu ich dalszą współpracę. Działania projektu zmierzają do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym jak również współpracy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ukierunkowany jest na rozwój współpracy, transfer i rozpowszechnianie wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym, przy zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych społeczności obszaru przygranicznego. Poprzez wspólne działania społeczne, kulturalne i inne, przyczyniające się do wzajemnego poznawania i zrozumienia, a także poprzez wspólne spotkania zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między członkami społeczności lokalnych po obu stronach granicy.

W ramach projektu przewidziano szereg działań min. konferencje, kursy językowe, portal internetowy, wyjazdy edukacyjne młodzieży oraz wydawnictwa promocyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest partnerem Projektu pt. „Czesko-polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia”

Projektwspółfinansowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska
2. nabór dla projektów indywidualnych - oś priorytetowa 2

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Partner Wiodący: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Partnerzy:

 • Královéhradeckýkraj
 • Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj
 • Liberecký kraj
 • Sdružení Neratov, z.s.
 • Obec Deštné v Orlických horách
 • Obec Olešnice v Orlických horách
 • Městys Nový Hrádek
 • Obec Vysoká Srbská
 • Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
 • Powiat Kłodzki
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Duszniki-Zdrój
 • Gmina Radków
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Gmina Nowa Ruda

Łączny budżet 3 574 879,31 €

Dofinansowanie UE z EFRR 3 035 553,00 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 97 950,00 €

Wkład własny partnerów 411 376,31 €

Okres realizacji: 1.4.2018 - 31.10.2020

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną odnowione i stworzone nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane będą nowe towarzyszące inwestycje w postaci 11 wież widokowych i 2 punktów informacji turystycznej. Projektowi będzie towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych zwiedzających.

Strona www projektu: https://www.hrebenovka.cz/pl/

Strona www projektu wraz z aplikacją mobilną do pobrania: https://szlakgrzbietowy.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest partnerem Projektu pt. "Singletrack Orlicko - Kłodzko"

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239

"Singletrack Orlicko - Kłodzko" to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Nabór dla projektów indywidualnych - oś priorytetowa 2

Liderem projektu Stowarzyszenie Gmin Orlicko

Partnerzy projektu:

 • StowarzyszenieGmin Ziemi Kłodzkiej 
 • Gmina Lądek-Zdrój
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Kudowa-Zdrój
 • Gmina Červená Voda

Łączny budżet 1 456 231,00 €

Dofinansowanie UE z EFRR 1 237 795,00 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 41 051,00 €

Wkład własny partnerów 177 385,00€

Okres realizacji: 1.12.2016 - 31.05.2019

Głównym celem Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Projekt zakłada utworzenie 61,5 km sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej (w tym parkingów, miejsc odpoczynku, stacji naprawczych) poprowadzonych na terenach leśnych w sąsiedztwie atrakcji turystycznych polsko-czeskiego pogranicza. Skoordynowana promocja produktu turystycznego SINGLETRACK GLACENSIS zwiększy stopień wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza oraz wpłynie na udostępnienie go jak najszerszej grupie odbiorców.