header-bttom shape image

4 Doliny – Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt o dofinansowanie pt. „4 Doliny – Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne.

Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0007/16

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność. Projekt dotyczy stworzenia elementów komunikacji pieszo-rowerowej w Gminie Miejskiej Kłodzko oraz Gminie Polanica-Zdrój, które pozwolą na efektywne przemieszczania się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasta objęte zakresem projektu do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkowania samochodów. Ograniczenie ruchu samochodowego w miastach nie jest możliwe bez inicjatyw związanych ze zmianą rodzaju podróży pomiędzy ośrodkiem miejskim i mniejszymi miejscowościami. Realizacja projektu zakłada budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych służących komunikacji pieszo-rowerowej. Dzięki powstaniu przyjaznej rowerzystom nawierzchni oraz wykorzystaniu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu, w tym oświetlenia, zakłada się rozwój komunikacji rowerowej w Gminie Miejskiej Kłodzko i Polanicy-Zdroju.

Bezpośrednim celem projektu jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska poprzez oddziaływanie na zmniejszenie indywidualnego transportu zmotoryzowanego, co jednocześnie przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.

Całkowita wartość projektu: 4.561.435,74 zł

Kwota dofinansowania: 3.278.497,06 zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 03.12.2018 r.