header-bttom shape image

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu  pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” nr RPDS.03.03.01-02-0032/19

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI - 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI. Schemat nr 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn.

Wykonanie tablic informacyjnych dla Gmin i tabliczek informacyjnych dla Grantobiorców w ramach projektu  „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” nr RPDS.03.03.01-02-0032/19

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI - 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, ul. Jana Pawła II 4/201, 57-300 Kłodzko

NIP: 883-15-97-890, PESEL: 890238399, tel. 74 867 07 64

e-mail: sgzk@ziemia.klodzka.pl , www.eziemiaklodzka.pl

Biuro Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00 - Artykuły informacyjne i promocyjne

2. Proszę o zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek informacyjnych zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W załączeniu link do strony, na której znajdują się „Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku” http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/ .

Specyfikacji tablic i tabliczek informacyjnych:

a) Zadanie 1 - TABLICE INFORMACYJNE

Zaprojektowanie i wykonanie 8 szt. jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach  0,8 m wysokości x 1,2 m szerokości, płyta dibond biała nieprzezroczysta, wykonana z jednego arkusza o grubości nie mniejszej niż 2 mm, na białym tle, odporna na warunki atmosferyczne, dostawa do siedziby zamawiającego. Tablice powinny zawierać następujące informacje:  nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu oraz niezbędne logotypy programu, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W załączeniu link do strony, na której znajdują się „Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku” http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/

b) Zadanie 2 - TABLICZKI INFORMACYJNE

Zaprojektowanie i wykonanie 239  szt. jednostronnych tabliczek informacyjnych o formacie A5, płyta (tzw. PCV) biała nieprzezroczysta, wykonana z jednego arkusza o grubości nie mniejszej niż 2 mm, na białym tle, odporna na warunki atmosferyczne, dostawa do siedziby zamawiającego. Tabliczki powinny zawierać następujące informacje:  nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu oraz niezbędne logotypy programu, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W załączeniu link do strony, na której znajdują się „Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku” http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/

III. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 1.  Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 14 dni od daty podpisania umowy
 2.  Dokumentem potwierdzającym  realizację usługi będzie podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru.
 3.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
 4. Kary umowne: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę 20% wartości wynagrodzenia netto b) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zamawiającego (załącznik nr 1)
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
 4. Oferty niekompletne zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) jako cena netto i cena brutto.
 6. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznacznie z akceptacją opisu przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres sgzk@ziemia.klodzka.pl lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 4 – pok. 201 do dnia 17.06.2020 r.

VI. KRYTERIUM OCENY

1.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium : cena – 100%

Sposób obliczenia kryterium ceny: max. Liczba pkt. – 100

Cena brutto oferty najtańszej

C=-------------------------------------------  x 100

Cena brutto oferty ocenianej

2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin płatności do 14 dni od dnia odbioru usługi (protokół odbioru) i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

ZAPROSZENIE MAJĄCE NA CELU
WYŁONIENIE WYKONAWCÓW AUDYTÓW UPROSZCZONYCH

W związku z realizacją projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” nr RPDS.03.03.01-02-0032/19

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI - 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy poszukujemy audytorów, zainteresowanych wykonywaniem uproszczonych audytów energetycznych dla mieszkańców 7 gmin uczestniczących w projekcie, według metodologii określonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Maksymalna cena jednostkowa:

- wykonania uproszczonego audytu energetycznego brutto – 321,00 zł w tym

- dokonania weryfikacji – 180 zł brutto (w sytuacji nie spełnienia warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego).

Gminy biorące udział w projekcie to Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój.

 W każdej gminie uczestniczącej w projekcie w okresie naboru wniosków  (planowany termin naborów od lipca 2020 r. do września  2020 r.)  mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach ww. projektu zobowiązani będą wykonać na swój koszt audyty uproszczone według ściśle określonego wzoru.

W ogłoszeniu o naborach wskazane zostaną podmioty wyłonione w przedmiotowym zapytaniu, które będą mogły wykonywać audyty w ramach ogłoszonych konkursów dot. projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”

Audyty będą sporządzone dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim dwóch lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym / wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Audyty mają być sporządzane przez osoby z wykształceniem wyższym technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewnych, dodatkowo posiadającymi pozytywne rekomendacje dot. wykonanych co najmniej 3 audytów energetycznych bądź audytów efektywności energetycznej lub audytów uproszczonych. W/w audyty  potwierdzające doświadczenie powinny być wykonane w okresie ostatnich pięciu lat.

Audyty uproszczone dla mieszkańców powinny być wykonane na terenie nieruchomości i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zlecenia wykonania audytu (podpisania umowy).

Poniżej link do strony, na której znajduje się wzór uproszonego audytu energetycznego, wraz z instrukcją jego wypełnienia – załącznik nr 8 dokumentacji konkursowej.

www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

Przedmiotowe zapytanie jest II etapem i ma na celu WYŁONIENIE WYKONAWCÓW AUDYTÓW UPROSZCZONYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW.

W I etapie określono wysokość kosztu wykonania audytu  uproszczonego na rzecz mieszkańców. Aktualnie zapraszamy do składania deklaracji wykonywania w/w audytów na terenie poszczególnych gmin w maksymalnej cenie oszacowanej podczas I etapu.

W załączeniu  ramowy wzór umowy, który będzie obowiązywał podczas realizacji usług na rzecz mieszkańców (umowy będą przygotowywane i zawierane przez osobę/firmę wykonującą audyt).

Zakres prac wykonawcy:

1.      Wizja lokalna dostarczająca dane wejściowe wprowadzane do arkusza stanowiącego narzędzie obliczeniowe uproszczonego audytu energetycznego. Weryfikacja istniejącego źródła/źródeł ciepła oraz ilości  spalanego  paliwa,  której  dokonuje  się  na  podstawie  przedstawionych faktur dokumentujących średnie wartości z 3 lat lub na podstawie deklaracji użytkownika źródeł. Wypełnienie innych obowiązków wynikających z załączonej metodologii.

2.      Wykonanie audytu uproszczonego – zgodnie z załączonym wzorem i metodologią. Koszt obejmuje również wydruk 2 egz. podpisanego dokumentu.

3.      Poprawę audytu uproszczonego zawierającego błędy / omyłki podlegające poprawie w konkursie w terminie umożliwiającym jego złożenie w wyznaczonym przez instytucję oceniającą terminie.

Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z:

- wymaganiami, dokumentacji naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18. Konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy w tym m.in. regulamin konkursu, zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, metodologię audytu uproszczonego.

Dokumenty dostępne na stronie www.dip.dolnyslask.pl

- dokumentacją aplikacyjną Zamawiającego: kryteria wyboru Grantobiorcy oraz ogłoszenie o  przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, które zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy będą realizować zadanie.

- obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie realizacji projektu.

Osoby/firmy zainteresowane realizacją audytów zobowiązane będą do wykonania wstępnej weryfikacji  na podstawie danych przekazanych przez potencjalnego Grantobiorcę, w wyniku której audytor stwierdzi czy wnioskodawca spełnia wymagania konkursu dot. maksymalnych progów wskaźnika EP, redukcji emisji CO2, PM2,5, i PM  10, rodzaju wysokoemisyjnego źródła ciepła podlegającego wymianie. W sytuacji niespełnienia w/w warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego.

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA

DO SKŁADANIA w terminie do 02.06.2020 r. na adres sgzk@ziemia.klodzka.pl n/w dokumentów:

- oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do zaproszenia wraz z niezbędnymi dokumentami tj. referencjami  zawierającymi co najmniej: nazwę  wykonawcy zadania, termin wykonania, rodzaj wykonanego dokumentu tj. audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej bądź audyt uproszczony oraz potwierdzenie prawidłowości wykonania w/w dokumentów,

- dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych w zaproszeniu przez audytora, który realizować będzie usługę,

- parafowany ramowy wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta musi być złożona w języku polskim;

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym zapytaniu wyłącznie jedną ofertę;

d) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

e) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 wersja edytowalna

Załącznik nr 2

Klauzula RODO

ZAPYTANIE
DOTYCZĄCE USTALENIA WYSOKOŚCI  KOSZTÓW
WYKONANIA AUDYTÓW UPROSZCZONYCH

W związku z realizacją projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” nr RPDS.03.03.01-02-0032/19

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI - 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy poszukujemy audytorów, zainteresowanych wykonywaniem uproszczonych audytów energetycznych na terenie 7 gmin, według metodologii określonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Gminy biorące udział w projekcie to Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój.

 W każdej gminie uczestniczącej w projekcie w okresie naboru wniosków  (planowany termin naborów od lipca 2020 r. do września  2020 r.)  mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach ww. projektu zobowiązani będą wykonać na swój koszt audyty uproszczone według ściśle określonego wzoru.

W ogłoszeniu o naborach wskazane zostaną podmioty, które będą mogły wykonywać audyty w ramach ogłoszonych konkursów dot. projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”

Audyty będą sporządzone dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim dwóch lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym / wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Audyty powinny być sporządzane przez osoby z wykształceniem wyższym technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewnych, dodatkowo posiadającymi pozytywne rekomendacje dot. wykonanych co najmniej 3 audytów energetycznych bądź audytów efektywności energetycznej lub audytów uproszczonych. W/w audyty  potwierdzające doświadczenie powinny być wykonane w okresie ostatnich pięciu lat.

Osoba/firma wykonująca audyty uproszczone nie będzie mogła wydawać opinii dot. kryteriów wyboru Grantobiorców na potrzeby Komisji Oceny Projektów (wydawanie opinii stanowić będzie odrębne zamówienie, zlecane w ramach projektu).

Audyty uproszczone dla mieszkańców powinny być wykonane na terenie nieruchomości i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zlecenia wykonania audytu.

W załączeniu link do strony  na której znajduje się wzór uproszonego audytu energetycznego, wraz z instrukcją jego wypełnienia – załącznik nr 8 dokumentacji konkursowej.

www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

Przedmiotowe zapytanie jest I etapem i ma na celu określenie wysokości kosztu WYKONANIA AUDYTÓW UPROSZCZONYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

Po oszacowaniu kosztów wykonania audytu uproszczonego, zostanie ogłoszone zaproszenie do składania deklaracji wykonywania w/w audytów na terenie poszczególnych gmin w cenie oszacowanej podczas I etapu. Zaproszenie zawierać będzie ramowy wzór umowy, który będzie obowiązywał podczas realizacji usług na rzecz mieszkańców.

Zakres prac wykonawcy:

1.      Wizja lokalna dostarczająca dane wejściowe wprowadzane do arkusza stanowiącego narzędzie obliczeniowe uproszczonego audytu energetycznego. Weryfikacja istniejącego źródła/źródeł ciepła oraz ilości  spalanego  paliwa,  której  dokonuje  się  na  podstawie  przedstawionych faktur dokumentujących średnie wartości z 3 lat lub na podstawie deklaracji użytkownika źródeł. Wypełnienie innych obowiązków wynikających z załączonej metodologii.

2.      Wykonanie audytu uproszczonego – zgodnie z załączonym wzorem i metodologią. Koszt obejmuje również wydruk 2 egz. podpisanego dokumentu.

3.      Poprawę audytu uproszczonego zawierającego błędy / omyłki podlegające poprawie w konkursie w terminie umożliwiającym jego złożenie w wyznaczonym przez instytucję oceniającą terminie.

Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z:

- wymaganiami, dokumentacji naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18. Konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy w tym m.in. regulamin konkursu, zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, metodologię audytu uproszczonego.

Dokumenty dostępne na stronie www.dip.dolnyslask.pl

- dokumentacją aplikacyjną Zamawiającego: kryteria wyboru Grantobiorcy oraz ogłoszenie o  przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, które zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy będą realizować zadanie.

- obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie realizacji projektu.

W ramach zapytania ustalona zostanie również wysokość kosztu WYKONANIA WERYFIKACJI na podstawie danych przekazanych przez potencjalnego Grantobiorcę, w wyniku której audytor stwierdzi czy wnioskodawca spełnia wymagania konkursu dot. maksymalnych progów wskaźnika EP, redukcji emisji CO2, PM2,5, i PM  10, rodzaju wysokoemisyjnego źródła ciepła podlegającego wymianie.  W sytuacji nie spełnienia w/w warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego.

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA

DO SKŁADANIA WSTĘPNEJ WYCENY w terminie do 20.05.2020 r. na adres sgzk@ziemia.klodzka.pl zawierającej :

- dane audytora/firmy

- proponowaną cenę wykonania 1 audytu uproszczonego spełniającego wymagania konkursu

- proponowaną cenę za dokonanie 1 weryfikacji

- wskazanie możliwych do obsługi gmin

Zapytanie ofertowe mapa singletrack glacensis - pobierz

Informacja o wyniku postępowania - pobierz