header-bttom shape image

Singletrack Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt pt. „SINGLETRACK GLACENSIS”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, Poddziałanie nr 4.4.1 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodoleczniczych – konkursy horyzontalne”.

Nr projektu: RPDS.04.04.01-02-0018/17

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność. Projekt dotyczy stworzenia największej w Europie sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo w wybranych lokalizacjach na terenie 7 gmin w obszarze Ziemi Kłodzkiej. Projekt dotyczy wykonania 133,71 km tras rowerowych: Gmina Bardo – 31510 mb, Gmina Bystrzyca Kłodzka – 5300mb, Gmina Kłodzko – 15000mb, Gmina Lądek Zdrój – 22000mb, Gmina Międzylesie – 14600mb, Gmina Stronie Śląskie – 19300mb, Gmina Złoty Stok – 26000mb.

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności Ziemi Kłodzkiej poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania i udostępniania jej potencjału przyrodniczego i krajobrazowego na cele turystyczne. Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców bezpośrednich: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. W głównej mierze do mieszkańców poszczególnych gmin zaangażowanych w projekt i turystów, szczególnie z obszaru Dolnego Śląska.

Całkowita wartość projektu: 7.681.285,99 zł

Kwota dofinansowania: 6.275.181,64 zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.05.2015 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 03.12.2018 r.