header-bttom shape image

„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt o dofinansowanie pt. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła  w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI – 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

Nr projektu:  RPDS.03.03.01-02-0032/19

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energ. i ekolog. lokalnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na efektywne i niskoemisyjne, w szczególności: podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Realizacja Projektu pomoże w znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej. Jest to projekt grantowy i polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2021 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Duszniki Zdrój, Miejska Kłodzko, Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój.

Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, pełniące rolę Wnioskodawcy i Grantodawcy, który odpowiada za wdrożenie i zarządzanie projektem grantowym oraz jego monitorowanie w okresie trwałości. W powyższych działaniach będzie wspierane przez ww. gminy. Grantobiorcami będą osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jedno i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe i gminy (dot. wyłącznie Polanicy Zdrój i Kudowa Zdrój), które pełnić będą również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Grantobiorcy składając wnioski o grant, będą musieli posiadać audyt uproszczony, oraz inne dokumenty, które zostaną podane w ogłoszeniu konkursu.  Odbiorcami efektów przedsięwzięcia będą z kolei wszyscy mieszkańcy ww. i ościennych gmin, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem.

Całkowita wartość projektu: 5 460 707,32 zł

Kwota dofinansowania: 3 759 320,12zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 15.10.2021 r.