header-bttom shape image

Kladsko-Orlicko-Śnieżnik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje Projekt pt. Kladsko-Orlicko-Śnieżnik
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność.

Tytuł projektu: Kladsko-Orlicko-Śnieżnik
Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Nabór dla projektów indywidualnych – osi priorytetowej 2;
priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
Parter Projektu: Gmina Stronie Śląskie, Město Králíky
Termin realizacji: 01.04.2019-30.09.2022

Całkowite wydatki kwalifikowalne dla projektu:   4 076 045,96 EUR
Całkowite dofinansowanie z EFRR:   3 464 638,36 EUR
Całkowite wydatki kwalifikowalne Partnera – SGZK:    80 476,96 EUR
Całkowite dofinansowanie Partnera Projektu – SGZK z EFRR: 68 405,41 EUR

Cel projektu:
Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu. Głównym celem projektu jest wzrost gospodarczy wynikający ze wzrostu ruchu turystycznego i wzrostu wykorzystania bazy noclegowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez nowe atrakcje i intensywne procesy promocyjne. Kluczowym działaniem projektu jest odbudowa Wieży Solidarności Polsko – Czeskiej na Śnieżniku   jako wspólnego transgranicznego celu. Budowa centrum dla odwiedzających w Kralikach  
poprawi ich sytuację w głównym miejscu wypadowym na Śnieżnik po czeskiej stronie.

Kluczowe działania projektu:
1.      Odbudowa Wieży Solidarności Polsko – Czeskiej na Śnieżniku
2.      Budowa centrum dla odwiedzających w Kralikach
3.      Intensywne procesy promocyjne