header-bttom shape image

Singletrack Orlicko – Kłodzko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest partnerem Projektu pt. „Singletrack Orlicko – Kłodzko”

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239

„Singletrack Orlicko – Kłodzko” to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Nabór dla projektów indywidualnych – oś priorytetowa 2

Liderem projektu Stowarzyszenie Gmin Orlicko

Partnerzy projektu:

  • StowarzyszenieGmin Ziemi Kłodzkiej 
  • Gmina Lądek-Zdrój
  • Gmina Międzylesie
  • Gmina Kudowa-Zdrój
  • Gmina Červená Voda

Łączny budżet 1 456 231,00 €

Dofinansowanie UE z EFRR 1 237 795,00 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 41 051,00 €

Wkład własny partnerów 177 385,00€

Okres realizacji: 1.12.2016 – 31.05.2019

Głównym celem Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Projekt zakłada utworzenie 61,5 km sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej (w tym parkingów, miejsc odpoczynku, stacji naprawczych) poprowadzonych na terenach leśnych w sąsiedztwie atrakcji turystycznych polsko-czeskiego pogranicza. Skoordynowana promocja produktu turystycznego SINGLETRACK GLACENSIS zwiększy stopień wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza oraz wpłynie na udostępnienie go jak najszerszej grupie odbiorców.