header-bttom shape image

Żyjemy razem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest partnerem Projektu pt. „Żyjemy razem”

Numer projektu: nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064

„Żyjemy razem” to czesko-polski projekt promocyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, który będzie realizowany w latach 2018-2020.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Orlicko,

Partnerzy projektu:

  • StowarzyszenieGmin Ziemi Kłodzkiej.
  • Powiat Kłodzki,
  • DS Góry Orlickie i Podorlicko

Łącznybudżet 291667,69 €

Dofinansowanie UE z EFRR 247 917,54 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 6 170,25 €

Wkład własny partnerów 37 579,90 €

Okres realizacji: 1.1.2018 – 30.06.2022

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w przygranicznym regionie orlicko-kłodzkim poprzez realizację wspólnych działań skierowanych do lokalnych społeczności, mających na celu ich dalszą współpracę. Działania projektu zmierzają do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym jak również współpracy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ukierunkowany jest na rozwój współpracy, transfer i rozpowszechnianie wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym, przy zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych społeczności obszaru przygranicznego. Poprzez wspólne działania społeczne, kulturalne i inne, przyczyniające się do wzajemnego poznawania i zrozumienia, a także poprzez wspólne spotkania zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między członkami społeczności lokalnych po obu stronach granicy.

W ramach projektu przewidziano szereg działań min. konferencje, kursy językowe, portal internetowy, wyjazdy edukacyjne młodzieży oraz wydawnictwa promocyjne.