header-bttom shape image

Wykonanie tablic informacyjnych dla Gmin i tabliczek informacyjnych dla Grantobiorców

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn.

Wykonanie tablic informacyjnych dla Gmin i tabliczek informacyjnych dla Grantobiorców w ramach projektu  „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” nr RPDS.03.03.01-02-0032/19

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI – 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, ul. Jana Pawła II 4/201, 57-300 Kłodzko

NIP: 883-15-97-890, PESEL: 890238399, tel. 74 867 07 64

e-mail: sgzk@ziemia.klodzka.pl , www.eziemiaklodzka.pl

Biuro Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00 – Artykuły informacyjne i promocyjne

2. Proszę o zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek informacyjnych zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W załączeniu link do strony, na której znajdują się „Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku” http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/ .

Specyfikacji tablic i tabliczek informacyjnych:

a) Zadanie 1 – TABLICE INFORMACYJNE

Zaprojektowanie i wykonanie 8 szt. jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach  0,8 m wysokości x 1,2 m szerokości, płyta dibond biała nieprzezroczysta, wykonana z jednego arkusza o grubości nie mniejszej niż 2 mm, na białym tle, odporna na warunki atmosferyczne, dostawa do siedziby zamawiającego. Tablice powinny zawierać następujące informacje:  nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu oraz niezbędne logotypy programu, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W załączeniu link do strony, na której znajdują się „Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku” http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/

b) Zadanie 2 – TABLICZKI INFORMACYJNE

Zaprojektowanie i wykonanie 239  szt. jednostronnych tabliczek informacyjnych o formacie A5, płyta (tzw. PCV) biała nieprzezroczysta, wykonana z jednego arkusza o grubości nie mniejszej niż 2 mm, na białym tle, odporna na warunki atmosferyczne, dostawa do siedziby zamawiającego. Tabliczki powinny zawierać następujące informacje:  nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu oraz niezbędne logotypy programu, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W załączeniu link do strony, na której znajdują się „Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku” http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/

III. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 1.  Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 14 dni od daty podpisania umowy
 2.  Dokumentem potwierdzającym  realizację usługi będzie podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru.
 3.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
 4. Kary umowne: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę 20% wartości wynagrodzenia netto b) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zamawiającego (załącznik nr 1)
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
 4. Oferty niekompletne zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) jako cena netto i cena brutto.
 6. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznacznie z akceptacją opisu przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres sgzk@ziemia.klodzka.pl lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 4 – pok. 201 do dnia 17.06.2020 r.

VI. KRYTERIUM OCENY

1.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium : cena – 100%

Sposób obliczenia kryterium ceny: max. Liczba pkt. – 100

Cena brutto oferty najtańszej

C=——————————————-  x 100

Cena brutto oferty ocenianej

2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin płatności do 14 dni od dnia odbioru usługi (protokół odbioru) i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. ZAŁĄCZNIKI