header-bttom shape image

Wyłonienie wykonawcy/ów audytów uproszczonych – na rzecz potencjalnych Grantobiorców – I etap

ZAPYTANIE
DOTYCZĄCE USTALENIA WYSOKOŚCI  KOSZTÓW
WYKONANIA AUDYTÓW UPROSZCZONYCH

W związku z realizacją projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” nr RPDS.03.03.01-02-0032/19

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI – 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy poszukujemy audytorów, zainteresowanych wykonywaniem uproszczonych audytów energetycznych na terenie 7 gmin, według metodologii określonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Gminy biorące udział w projekcie to Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój.

 W każdej gminie uczestniczącej w projekcie w okresie naboru wniosków  (planowany termin naborów od lipca 2020 r. do września  2020 r.)  mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach ww. projektu zobowiązani będą wykonać na swój koszt audyty uproszczone według ściśle określonego wzoru.

W ogłoszeniu o naborach wskazane zostaną podmioty, które będą mogły wykonywać audyty w ramach ogłoszonych konkursów dot. projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”

Audyty będą sporządzone dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim dwóch lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym / wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Audyty powinny być sporządzane przez osoby z wykształceniem wyższym technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewnych, dodatkowo posiadającymi pozytywne rekomendacje dot. wykonanych co najmniej 3 audytów energetycznych bądź audytów efektywności energetycznej lub audytów uproszczonych. W/w audyty  potwierdzające doświadczenie powinny być wykonane w okresie ostatnich pięciu lat.

Osoba/firma wykonująca audyty uproszczone nie będzie mogła wydawać opinii dot. kryteriów wyboru Grantobiorców na potrzeby Komisji Oceny Projektów (wydawanie opinii stanowić będzie odrębne zamówienie, zlecane w ramach projektu).

Audyty uproszczone dla mieszkańców powinny być wykonane na terenie nieruchomości i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zlecenia wykonania audytu.

W załączeniu link do strony  na której znajduje się wzór uproszonego audytu energetycznego, wraz z instrukcją jego wypełnienia – załącznik nr 8 dokumentacji konkursowej.

www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

Przedmiotowe zapytanie jest I etapem i ma na celu określenie wysokości kosztu WYKONANIA AUDYTÓW UPROSZCZONYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

Po oszacowaniu kosztów wykonania audytu uproszczonego, zostanie ogłoszone zaproszenie do składania deklaracji wykonywania w/w audytów na terenie poszczególnych gmin w cenie oszacowanej podczas I etapu. Zaproszenie zawierać będzie ramowy wzór umowy, który będzie obowiązywał podczas realizacji usług na rzecz mieszkańców.

Zakres prac wykonawcy:

1.      Wizja lokalna dostarczająca dane wejściowe wprowadzane do arkusza stanowiącego narzędzie obliczeniowe uproszczonego audytu energetycznego. Weryfikacja istniejącego źródła/źródeł ciepła oraz ilości  spalanego  paliwa,  której  dokonuje  się  na  podstawie  przedstawionych faktur dokumentujących średnie wartości z 3 lat lub na podstawie deklaracji użytkownika źródeł. Wypełnienie innych obowiązków wynikających z załączonej metodologii.

2.      Wykonanie audytu uproszczonego – zgodnie z załączonym wzorem i metodologią. Koszt obejmuje również wydruk 2 egz. podpisanego dokumentu.

3.      Poprawę audytu uproszczonego zawierającego błędy / omyłki podlegające poprawie w konkursie w terminie umożliwiającym jego złożenie w wyznaczonym przez instytucję oceniającą terminie.

Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z:

wymaganiami, dokumentacji naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18. Konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy w tym m.in. regulamin konkursu, zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, metodologię audytu uproszczonego.

Dokumenty dostępne na stronie www.dip.dolnyslask.pl

dokumentacją aplikacyjną Zamawiającego: kryteria wyboru Grantobiorcy oraz ogłoszenie o  przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, które zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy będą realizować zadanie.

obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie realizacji projektu.

W ramach zapytania ustalona zostanie również wysokość kosztu WYKONANIA WERYFIKACJI na podstawie danych przekazanych przez potencjalnego Grantobiorcę, w wyniku której audytor stwierdzi czy wnioskodawca spełnia wymagania konkursu dot. maksymalnych progów wskaźnika EP, redukcji emisji CO2, PM2,5, i PM  10, rodzaju wysokoemisyjnego źródła ciepła podlegającego wymianie.  W sytuacji nie spełnienia w/w warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego.

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA

DO SKŁADANIA WSTĘPNEJ WYCENY w terminie do 20.05.2020 r. na adres sgzk@ziemia.klodzka.pl zawierającej :

– dane audytora/firmy

– proponowaną cenę wykonania 1 audytu uproszczonego spełniającego wymagania konkursu

– proponowaną cenę za dokonanie 1 weryfikacji

– wskazanie możliwych do obsługi gmin