header-bttom shape image

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej od 1992 roku wspiera idee samorządu terytorialnego i służy promocji regionu.


Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej utworzone zostało w 1992 roku w celu wspierania idei samorządu terytorialnego i promocji regionu. W lutym 1994 roku, po wpisaniu do rejestru Stowarzyszeń rozpoczęło swoją działalność. Członkami Stowarzyszenia jest 17 samorządów gminnych subregionu z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego.

Początki dotyczyły wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami gminnymi, oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządów poprzez organizację szkoleń, konferencji i seminariów. Zajmowaliśmy stanowisko w sprawie rozwoju telekomunikacji w regionie, gazyfikacji, zapobiegania bezrobociu, komputeryzacji, utrzymania linii kolejowych, opiniowaliśmy i odnosiliśmy się do proponowanych oraz wdrażanych ustaw i rozporządzeń.

Dzisiaj działania Stowarzyszenia skoncentrowane są na rozwoju turystyki w regionie, promocji regionu, budowaniu partnerskich projektów oraz budowie lobby na rzecz poprawy układu komunikacyjnego Ziemi Kłodzkiej.

Dane Kontaktowe

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
Ul. Jana Pawła II 4/201, 57-300 Kłodzko
NIP 883-15-97-890 REGON 890238399 KRS 0000083451
Tel.: 74/ 867 07 64
e-mail: sgzk@ziemia.klodzka.pl

Kluczowe Projekty

 1. powołanie w 1996 roku wspólnie ze stroną czeską Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregionu Glacensis. Do 2000 roku Stowarzyszenie stanowiło podmiot prawny polskiej części Euroregionu.
 2. administrowanie programami pomocowych Unii Europejskiej dla pogranicza polsko – czeskiego – Phare CREDO, oraz w pierwszej fazie Programu Phare Crossborder Co-operation,
 3. poprawa bezpieczeństwa regionu: pozyskanie środków finansowych na budowę systemu osłony hydrometeorologicznej Ziemi Kłodzkiej, dofinansowanie zakupu specjalistycznej drabiny strażackiej,
 4. współutworzenie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców wraz ARR AGROREG,
 5. współutworzenie „kłodzkiego ośrodka akademickiego”,
 6. oznakowanie ok. 1600 km tras rowerowych w subregionie,
 7. kampanie promocyjne regionu m.in. podczas imprez rajdowych oraz w pasmach telewizji TVN oraz w Gazecie Wyborczej
 8. Koncepcja subregionalnych produktów turystycznych Ziemi Kłodzkiej,
 9. poprawa bezpieczeństwa regionu poprzez modernizację układu komunikacyjnego – lobby na rzecz budowy dróg ekspresowych: wydłużenie S 5 o odcinek Magnice – Boboszów, oraz S 46 „Szlak Staropolski” Kudowa Zdrój – Złoty Stok – Opole – Kielce – Lublin – granica wschodnia.
 10. Strategia marketingowa Ziemi Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka
 11. Projekt „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej, Gór Orlickch i Podorlicka“ – głównym działaniem projektu była ogólnopolska kampania promocyjna – w Super Expresie oraz w dziennikach regionalnych: Bałtyckim, Łódzkim, Zachodnim, Gazecie Krakowskiej, Gazecie Wrocławskiej, Głosie Wielkopolskim, Kurierze Lubelskim oraz Polska Metropolia Warszawska ukazało się 380 000 egzemplarzy insertu – folderu o turystyce rowerowej oraz Subregionie Ziemi Kłodzkiej
 12. Projekt „4 Doliny – Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” – budowa ścieżek rowerowych w Kłodzku i Polanicy Zdroju
 13. Projekt „Singletrack Glacensis” – budowa największej w Europie sieci singletraków
 14. Projekt „SIngletracki Orlicko – Kladsko” – uzupełnienie projektu „SIngletrack Glacensis”
 15. Projekt „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy” – oznakowanie szlaku biegnącego szczytowymi partiami Sudetów wraz z budową 11 wież i platform widokowych
 16. Projekt „Żyjemy razem” – wymiana doświadczeń z czeskimi Partnerami w zakresie Promocji, produktu regionalnego oraz zorganizowanie wymiany młodzieży w celu poznaniu potencjału pogranicza kłodzkiego

Wykaz Gmin Członkowskich

 • Bardo
 • Bystrzyca Kłodzka
 • Duszniki Zdrój
 • Kłodzko
 • Gmina Kłodzko
 • Kudowa Zdrój
 • Lądek Zdrój
 • Lewin Kłodzki
 • Międzylesie
 • Nowa Ruda
 • Gmina Nowa Ruda
 • Polanica Zdrój
 • Radków
 • Stronie Śląskie
 • Stoszowice
 • Szczytna
 • Złoty Stok

Skład Zarządu Stowarzyszenia

 • Tomasz Korczak – Burmistrz Międzylesia – Prezes Zarządu
 • Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko – Wiceprezes Zarządu
 • Katarzyna Ruszkowska – Wójt Gminy Stoszowice
 • Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda
 • Mateusz Jellin – Burmistrz Polanicy-Zdroju